image
image
image
image
Image Gallery 10:

Simultaneous Interpretation service Bangkok Thailand

Back
Gallery Index 2
Next
การประชุมสัมมนาสำคัญทางวิชาการ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 6-10

Interpretation equipment Bangkok Thailand simultaneous

 

Image 10-1
มุมมองที่ตระการตาจากด้านหน้าของห้องประชุม


 

Image 10-2
ล่ามทำการแปลจากในห้องควบคุมจากทางด้านหลัง


 

Image 10-3
อุปกรณ์ของล่ามถูกติดตั้งพร้อมใช้งานImage 10-4
ล่าม 2 ท่าน(simultaneous interpreting)


 

Image 10-5
มุมมองด้านหลังห้องประชุมจากขวาไปซ้าย


 

Image 10-6
ผู้เข้าประชุมเข้านั่งเต็มทุกที่นั่งการประชุมเริ่มต้นค่ะImage 10-7
ภาพบรรยากาศจากทางด้านข้าง


 

Image 10-8
มุมมองจากทางด้านซ้ายของห้องประชุม


 

Image 10-9
การประชุมเสร็จสิ้นลงด้วยความราบรื่น
image
Top of Page