image
image
image
image
Image Gallery 11:

Conference interpreter service Bangkok Thailand

Back
Gallery Index 3
Next
งานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่งมวลชน กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 11-15

Conference interpreters services Bangkok pattaya phuket chiangmai Thailand

 

Image 11-1
ภาพอาคารโดยรอบจากสถานที่ที่จัดประชุม


 

Image 11-2
บูธล่ามถูกติดตั้งด้านนอก


 

Image 11-3
ภาพการทำงานของล่ามฉับพลันImage 11-4
ภาพการทำงานของล่ามฉับพลัน


 

Image 11-5
ภาพบรรยากาศภายในตู้ล่าม


 

Image 11-6
ผู้เข้าประชุมทยอยเข้าภายในห้องประชุมImage 11-7
ภาพบรรยากาศทางด้านหน้าเวที


 

Image 11-8
บรรยากาศจากทางด้านหลังห้องประชุม


 

Image 11-9
มุมมองจากตรงกลางซ้ายของห้องประชุมinterpretation equipment booth rental Bangkok pattaya phuket chiangmai Thailand

image
Top of Page